ARCHITECTURAL FEATURES | SYMBOLS & SIGNS

ARCHITECTURE & ICONOGRAPHY

 

 

Iconographic Styles, Attributes & Marks

<< (7/7) >>

 

Luang Pho Sethi Nawakoht

Lexicon

 

 

Lexicon

 

 

Asoka Pillar (single lion)

Lexicon

Indra on Erawan

Lexicon

 

paang ram peung (variety)

Lexicon

Thai toilet slang

Lexicon

 

 

Thai toilet slang

Lexicon

 

 

Thai Hermit Exercises

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

 

French Indochinese Piastre

Lexicon

 

Lexicon

 

Taoist Immortal flying on crane

Lexicon

Indra on Erawan

Lexicon

 

Lexicon

 

wachira street lantern

Lexicon

 

dragon and cloud patterns

Lexicon

garden

Lexicon

<< PHOTO ALBUM >>